หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบร้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานภายในสาธารณะสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมา
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผน การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำ ไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผ่น งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานลงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น งานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งานระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำ งบประมาณ งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการ งานติดตามประสานข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานการให้บริการ ให้คำแนะนำ
ให้ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย
 
 
ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ภารกิจงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัย ใส่ใจบริการ
 
 
สร้างคนดี มีปัญญา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ภารกิจงานงานโรงเรียนเทศบาลทับคล้อ สร้างคนดี จัดการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา จัดการศึกษาวิชาความรู้ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ กีฬาเด่น จัดการศึกษาด้านกีฬา มีความรู้ทักษะพื้นฐานในด้านกีฬาๆ เป็นโรงเรียนของชุมชน โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคนในชุมชน
 
 
"ปูรากฐานการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเด็ก...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับคล้อ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับคล้อเป็นสถานที่เริ่มต้นของการสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ รวมถึงได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสม และเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439