หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบร้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานภายในสาธารณะสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมา
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผน การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำ ไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีผู้อำนวยการรักษาการกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล งานนิติการ และงานสถิติวิชาการตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ สำนัก/กองต่าง ๆ
 
 
ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ภารกิจงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัย ใส่ใจบริการ
 
 
สร้างคนดี มีปัญญา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ภารกิจงานงานโรงเรียนเทศบาลทับคล้อ สร้างคนดี จัดการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา จัดการศึกษาวิชาความรู้ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ กีฬาเด่น จัดการศึกษาด้านกีฬา มีความรู้ทักษะพื้นฐานในด้านกีฬาๆ เป็นโรงเรียนของชุมชน โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคนในชุมชน
 
 
"ปูรากฐานการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเด็ก...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับคล้อ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับคล้อเป็นสถานที่เริ่มต้นของการสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ รวมถึงได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสม และเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439