หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.5/ 11628 ลว 15 ต.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองคการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(พจ0023.5/ 11628 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 4102 ลว 15 ต.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวด 8 2564(พจ0023.5/ว 4102 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 4101 ลว 15 ต.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. 2542 งวด 7 2564 (พจ0023.5/ว 4101 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4104 ลว 15 ต.ค.64 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์์NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 4104 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4103 ลว 15 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (พจ 0023.3/ว 4103 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4075 ลว.14 ต.ค.64 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พจ0023.3/ว4075 ลว.14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4074 ลว.14 ต.ค.64 แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว4074 ลว.14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4072 ลว.14 ต.ค.64 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พจ0023.3/ว4072 ลว.14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4077 ลว.14 ต.ค.64 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)(พจ0023.3/ว4077 ลว.14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4076 ลว.14 ต.ค.64 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (พจ0023.3/ว4076 ลว.14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4069 ลว.14 ต.ค.64 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว4069 ลว.14 ต.ค.64) [ เอกสาร1 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4067 ลว 14 ต.ค.64 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4067 ลว 14 ต.ค.64)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4064 ลว.12 ต.ค.64 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (พจ0023.3/ว4064 ลว.12 ต.ค.64)  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4059 ลว.12ต.ค.64 การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) พจ0023.3/ว4059 ลว.12ต.ค.64 [ เอกสาร1 ]  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว4061 ลว.12 ต.ค.64 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 (พจ0023.3/ว4061 ลว.12 ต.ค.64)  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
(พจ0023.1/ว641)(ลง 12 ต.ค.64) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทรก่อสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต (พจ0023.1/ว641)(ลง 12 ต.ค.64)  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 4056 ลว 12 ต.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.3/ว- การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [ เอกสาร1 ]  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ0023.5/ว 4053 ลว 12 ต.ค. 2564 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2564/2565  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.5/ว 642 ลว. 12 ต.ค. 64 รายงาานข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 642 ลว. 12 ต.ค. 64)  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 885
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439