หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
 


 
 
 
  ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ไม่พอใจ
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ค. 2558
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 
 
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในลำคลอง สังกัดกองสาธารณสุขฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำ [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่ [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับและร่ายจ่ายในก [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำป [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำป [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการต [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน สายด่วน โทร 1377 [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครั [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
 
อบต.กำแพงดิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายหนองอ้อไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 -หมู [ 13 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตร [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงตะขบ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ( กรณีรับเงินสด ) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพท [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในลำคลอง สังกัดกองสาธารณสุขฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายน้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เคร [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สำนักขุนเณร การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ครั้งแรก [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าเสา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามั [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สายคำโห้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
ลานกีฬา/สนามกีฬา
 
ดอกไม้จันทน์
 
 
(พจ0023.5/ว 292 ลว 5 พ.ค.64) แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมใบบัญชีกวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือนมีนาคม2564(พจ0023.5/ว 292 ลว 5 พ.ค.64)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 291 ลว 5 พ.ค. 2564) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2564 (พจ0023.5/ว 291 ลว 5 พ.ค. 2564) [ แนบ1 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 289 ลว 5 พ.ค.64) ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้ราคาประกอบเกณฑ์อื่น(พจ0023.5/ว 289 ลว 5 พ.ค.64)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย (พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว1773 ลว 30 เมษายน 256 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาส 3 (พจ0023.2/ว1773 ลว 30 เม.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1793 ลว 30 เม.ย.64 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1793 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1795 ลว 30 เม.ย.64 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (พจ 0023.3/ว 1795 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1783 ลว 30 เม.ย.64 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญ้ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2563 (พจ 0023.3/ว 1783 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1781 ลว 30 เม.ย.64 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (พจ 0023.3/ว 1781 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.4/ว 1782 ลว 30 เม.ย. 64 การขยายเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1777 ลว 30 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาปฏิบัติการสัมนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาและแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิย การบัญชี และการพัสดุฯ (พจ 0023.3/ว 1777 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว1778 ลว 30 เม.ย. 64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)(พจ0023.2-ว1778)(ลว 30 เม.ย. 64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1776 ลว 30 เม.ย.64 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1776 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว285 ลว 30 เม.ย. 64 แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการ พจ0023.2/ว285 ลว 30 เม.ย. 64  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1759 ลว 29 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1759 ลว 29 เม.ย.64)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1753 ลว 29 เม.ย.64 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1753 ลว 29 เม.ย.64)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1737 ลว 28 เม.ย.64 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร (พจ 0023.3/ว 1737 ลว 28 เม.ย.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439