หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
     
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 1 - 4 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 4 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439