หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ ศศิวิมลกาล
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลทับคล้อ
โทร : 061-796-6991


ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ ศศิวิมลกาล
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจุฑารัตน์ บางเขน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-284-5584


ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ ศศิวิมลกาล
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-886-9363


ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ ศศิวิมลกาล
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-796-6991


นายกิตติ ผลทองย้อย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-553-5639


นางสาวรุ่งนภา ผาทำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 096-662-2294


นางสาวเบญจมินทร์ อินทรสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-290-5991


นางวิไลวรรณ ผลทองย้อย
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-781-9845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439