หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
   
 
   
    พัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
      สะพานเขื่อน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    พัฒนาระบบจราจร
    พัฒนาระบบไฟฟ้า
    พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
    พัฒนาผังเมืองรวมเทศบาลทับคล้อสู่เมืองน่าอยู่
 
 
   
 
   
    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
      มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
    พัฒนาคุณภาพครู
    การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กิจกรรม พระราชพิธี รัฐพิธีความเป็นไทย
    ส่งเสริมดนตรีและพัฒนากีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กและ
      เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
 
 
   
 
   
    ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข โดยเน้นการมี
      ส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
    ส่งเสริมและบริหารจัดการ สร้างจิตสำนึก การดูแลรักษา
      สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
    พัฒนาระบบการจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้สร้างปัญหาต่อชุมชน
      และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง องค์กรภาคประชาสังคม ในการจัดการ
      ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
 
 
   
 
   
    น้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยก
      ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
    จัดการสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
   
 
   
    ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
      เสรีภาพของประชาชน
    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
      การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
    พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับ
      บุคลากรทุกระดับ
    พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
    พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
    จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439